ماده 6 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

شرکت سهامی مختلط یا خاص، شرکتی است که اعضای آن کمتر از 5 نفر نباشند و سهامداران آن طی یک صورتجلسه عمومی، مقدار سهام خود را کتباً می‌نویسند و هر کدام به اندازه ارزش اسمی که در صورتجلسه قید شده، در مقابل بدهی‌های شرکت مسئول هستند.

بند 2

تعداد اشخاص حقیقی یا حقوقی که در شرکت سهامی مختلط یا سهامی خاص با مسئولیت محدود می‌توانند سهامدار شوند، نمی توانند بیش از 25 نفر باشند و همه آنها در سهام آن شریک می‌شوند و هر یک از آنها به مقدار ارزش اسمی سهام خود در مقابل بدهی‌های شرکت مسئول  می‌باشند.

بند 3

تعداد اشخاص حقیقی که شرکت تضامنی را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند کمتر از 2 نفر و بیشتر از 25 نفر باشند و هرکدام از آنها صاحب سهمی از سرمایه اولیه شرکت می‌باشند و تمامی تعهدات شرکت بر عهده اشخاص متضامن مسئولیت غیر محدود می‌باشند.

بند 4

پروژه فردی، این نوع شرکت از یک شخص حقیقی تشکیل می‌شود که مالک کل سهام آن می‌باشد و مسئولیت وی در مقابل تعهدات شرکت، یک مسئولیت شخصی و غیر محدود می‌باشد.

ماده 7 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

شرکت مختلط، شامل یک شخص یا بیشتر از بخش دولتی و یک شخص یا بیشتر از بخش غیر دولتی می‌باشد، با سرمایه اولیه مختلط  و نسبت سهام بخش دولتی در ابتدا نمی‌تواند کمتر از 25 درصد باشد. دو شخص یا بیشتر از بخش مختلط می‌توانند یک شرکت مختلط تشکیل دهند و شرکت مختلطی که سهام  بخش دولتی در آن کمتر از 25 درصد باشد، شرکت سهامی خاص به حساب می‌آید و تعامل با آن بر این اساس می‌باشد.

بند 2

نوع شرکت، سهامی مختلط یا محدود می‌باشد. 

ماده 8 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

شرکت سهامی خاص می‌تواند از دو نفر یا بیشتر از بخش دولتی و با سرمایه اولیه خاص تشکیل شود.

بند 2

استثنا از بند 1 این ماده در موارد ذیل ممکن می باشد.

 1. پروژه فردی متشکل از یک شخص حقیقی یا شرکت مسئولیت محدود که مالک آن یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 2. نسبت سهام دولتی در شرکت سهامی یا محدود به نسبت کمتر از 25 درصد سرمایه اولیه می‌باشد. شرکت‌های بیمه و تامین خسارت دولتی و اداره کارو امور اجتماعی از این قانون مستثنی می‌باشد و همچنین هر بخش دیگری که هیئات وزیران وی را به این بند اضافه کند.

بند 3

نوع شرکت، سهامی خاص یا محدود یا تضامنی یا پروژه فردی یا شرکت ساده می‌باشد.

ماده 9 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

شرکت سرمایه‌گذاری مالی شرکتی سازمانی در عراق می‌باشد که فعالیت اصلی آن به شرح ذیل می‌باشد:

هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق مالی عراقی که شامل: سهام و اسناد و حواله‌های خزانه‌داری و سرمایه‌های ثابت می‌باشد.

بند 2

شرکت سرمایه‌گذاری از شرکت‌های مالی واسطه در جهت  اهداف قانون بانک مرکزی عراق، مذکور در بخشنامه 64 سال 1976 می‌باشد و بانک مرکزی به عنوان بخش مربوط به فعالیت  این نوع شرکت می‌باشد و عملیات نظارت و مراقبت  بر آن را بر عهده  دارد. (طبق دستورالعملی که برای این منظور در مدت 180 روز پس از نشر این قانون در روزنامه رسمی صادر می‌شود.)

ماده 10 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

هر پروژه اقتصادی به غیر از پروژه‌های دولتی،  که در بخش‌های صنعت یا کشاورزی یا گردشگری یا پیمانکاری به ثبت رسیده که سرمایه اولیه آن 10 میلیون دینار و بیشتر  باشد بایستی شکل سهامی یا محدود یا تضامنی یا پروژه فردی به خود بگیرد و کمیته امور اقتصادی بایستی این سطح را اصلاح نموده یا بر حسب نیاز  پیشرفت‌های اقتصادی بخش دیگری را به آن اضافه کند.

بند 2

شرکت‌هایی که دارای فعالیت‌های ذیل می‌باشند بایستی شرکت سهامی باشند:

 1. شرکت‌های بیمه و تامین خسارت

 2. سرمایه‌گذاری مالی 

ماده 11 قوانین ثبت شرکت در عراق

هر پروژه اقتصادی که شامل مقررات ماده (10) این قانون نباشد می‌تواند شکل یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون را به خود بگیرد.

ماده 12 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

هر شخص حقیقی یا حقوقی، خارجی باشد یا عراقی، حق اکتساب عضویت در شرکتهای مذکور در این قانون، به عنوان مؤسس یا سهامدار یا شرکت در آنها  را دارد مگر اینکه به دلیل قانونی یا حکم صادره از دادگاه یا بخش دولتی ذیصلاح، از عضویت منع شده باشد.

بند 2 

با شهروندان مقیم در کشورهای عربی در مورد اکتساب عضویت در شرکتهای عراقی سهامی و محدود همانند اتباع عراقی با رعایت قوانین جاری، رفتار می‌شود.

بند 3

شخصیت‌های حقوقی چه عام و چه خاص، نمی‌توانند در شرکت عراقی عضو باشند مگر آنکه دارای جنسیت عراقی باشند.

ماده 13 قوانین ثبت شرکت در عراق

مؤسسین شرکت صورت مجلس را تهیه می‌کنند که به امضای آنها یا نمایندگان قانونی آنها رسیده باشد و حداقل بایستی شامل موارد زیر باشد:

بند 1

نام شرکت و نوع آن: در صورتی که شرکت از بخش مختلط باشد نام "مختلط" به آن اضافه می‌شود و همچنین هر پسوند دیگری که قابل قبول باشد به اسم آن اضافه می‌گردد.

بند 2

مقر اصلی شرکت باید در عراق باشد.

بند 3

هدف از تاسیس شرکت و نوع  کلی فعالیت شرکت که انجام خواهد داد.

بند 5

میزان اولیه سرمایه شرکت و چگونگی تقسیم سهام.

بند 6

چگونگی تقسیم سود و زیان در شرکت‌های تضامنی.

بند 7

تعداد اعضای انتخاب شده در هیئت مدیره شرکت‌های سهامی خاص.

بند 8

اسامی مؤسسین و جنسیت و فعالیت‌های شغلی و محل اقامت دائم آنها و تعداد سهام هر کدام.

ماده 14 قوانین ثبت شرکت در عراق

مؤسس شرکت مسئولیت محدود، در صورتی که شرکت موسس شرکت دیگری نباشد. متقاضی ثبت شرکت انفرادی صورتجلسه‌ای در حکم صورتجلسه شرکت تنظیم می‌نماید که قانون شامل این صورت مجلس می‌شود.

ماده 15 قوانین ثبت شرکت در عراق

مؤسسین شرکت در مورد سرمایه اولیه شرکت طبق مبالغی که موافقت کردند در آنها سهیم  شوند، مکاتبه خواهند کرد.

ماده 16 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

مؤسسین شرکت سرمایه اولیه شرکت را که در ماده (28) بند 1 این قانون معین شده است در یکی از بانک‌های مجاز در عراق  یا چند بانک سپرده‌گذاری کنند و سرمایه اولیه  شرکت می‌تواند به صورت سهام عینی باشد طبق آنچه که در ماده 29 این قانون آمده است.

بند 2

در مورد پروژه در دست اقدام که خواسته شود به شرکتی دیگر تحویل داده شود،‌ مؤسسین تاییدیه از بخش مربوطه مورد نظر ارائه می‌نمایند که مقدار سرمایه اولیه سرمایه‌گذار در پروژه را معین می‌نماید.

بند 3

موسسین شرکت سهامی که بایستی عدد آنها  نبایستی از 100 موسس بیشتر باشد ،کمیسیونی از بین خود انتخاب می نمایند ( کمیسیون موسسین ) که تعداد آنها نباید از 3 عضو کمتر و از 7 عضو بیشتر باشد که وظایف و کارهای زیر را به عهده می گیرند:

 • الف) عقد قرار داد با بخش‌های دارای تخصص و تجربه برای تهیه تحقیق امکانات اقتصادی و فنی فعالیت‌هایی که شرکت انجام خواهد داد.

 • ب) پیگیری اجرائیات مربوط به تأسیس شرکت و ارائه صورتجلسه تاسیس و اسناد مکاتبه فی ما بین اداره ثبت شرکت‌ها که از این پس به نام (اداره ثبت) خواهیم شناخت. در هر دو سند بایستی نام، امضا، آدرس، ملیت مؤسسین و سایر ملزومات دیگر ثبت اعلام شود.

 • ج) انجام عملیات بانکی تا پایان مراحل اجرایی تاسیس شرکت. 

 • د) افتتاح حساب مشترک  به نام کمیسیون در یک یا چند بانک مجاز به فعالیت در عراق.

 • ه)  تهیه اسنادی که تصمیمات گرفته شده و سایر کارها و وظایف انجام گرفته در آن ثبت می‌شوند.

 • و) دستیابی به مجوز پروژه در صورت لزوم و عقد قراردادهای لازم جهت تاسیس آن پس از صدور موافقتنامه تاسیس.

 • ز) تهیه گزارش موسسان و تعیین بانک‌های تاسیس و دعوت از هیئت عمومی جهت نشست.

 1. وظایف کمیته موسسین پس از انتخاب هیئت مدیره به پایان می‌رسد.

 2. اعضای کمیته موسسین از باب تضامن در مقابل موسسین، مسئول می‌باشند.

ماده 17 قوانین ثبت شرکت در عراق

درخواست تاسیس شرکت به اداره ثبت ارائه می‌شود و به ضمیمه آن:

بند 1

قرارداد شرکت 

بند 2

سند مکاتبه فی مابین موسسان شرکت که به امضاء آنها رسیده باشد.

بند 3

گواهی بانک یا بانک‌ها که تایید کند که سرمایه اولیه مورد نیاز در ماده (28) سپرده‌گذاری شده است . 

بند 4

مطالعه امکانات اقتصادی و فنی شرکت سهامی خاص.

ماده 18 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

اداره ثبت شرکت‌ها اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 1. مکاتبه با بخش تخصصی مورد نظر که در رابطه با فعالیت مذکور در صورتجلسه شرکت می‌باشد جهت اطمینان از انسجام این فعالیت با برنامه توسعه و برنامه‌ریزی‌های تصمیم گیری و اخذ موافقت تاسیس شرکت.

 2. مکاتبه با هر بخش دیگری که طبق قانون  یا بخشنامه یا دستورالعمل اخذ موافقتشان برای تاسیس شرکت لازم می‍باشد.

بند 2

بخشی که در بند 1 این ماده به آن اشاره شده است، بایستی موافقت یا عدم موافقت خود را ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت نامه اعلام کند.

ماده 19 قوانین ثبت شرکت در عراق

ادراه ثبت با درخواست تاسیس شرکت موافقت می‌کند در صورتی که درخواست مربوطه بر خلاف مقررات این قانون نباشد و اداره ثبت موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارائه درخواست اعلام می‌کند به غیر از شرکت‌های سهامی، گواهی تاسیس شرکت هنگام صدور موافقت‌نامه تاسیس صادر می‌شود و آن مدرک اثبات تاسیس می‌باشد و اگر درخواست تاسیس شرکت رد شد، حکم کتبی صادر می‌شود که در آن علل رد درخواست ذکر می‌شود. در مورد شرکت‌های سهامی، اداره ثبت تصمیم خود را در مورد موافقت یا عدم موافقت با تاسیس را طی یک اعلامیه کتبی در تاریخ اتخاذ تصمیم اعلام می‌نماید. گواهی تاسیس بدون پرداخت هزینه‌ای مربوطه امکان پذیر نمی ‌باشد.

ماده 20 قوانین ثبت شرکت در عراق

اگر اداره ثبت در صورت احراز شرایط با درخواست تاسیس موافقت نماید، بایستی از موسسین یا نماینده قانونی آنها دعوت کند تا جهت مستند سازی صورتجلسه شرکت در حضور وی یا نماینده وی در اداره حاضر شوند و همچنین  نسبت  پرداخت هزینه  تاسیس اقدام نمایند که این کار بایستی در مدت 30 روز  از تاریخ روز بعد از ابلاغ به درخواست‌کنندگان تاسیس انجام گیرد و در صورت  تخلف  از این تاریخ بدون عذر قانونی، اداره ثبت می‌تواند عدم مراجعه آنها را به منزله صرف نظر از درخواست تاسیس شرکت  تلقی نماید و نسبت به حفظ آن تصمیم بگیرد.

ماده 21 قوانین ثبت شرکت در عراق

 بند 1

 1. اداره ثبت حکم موافقت خود با تاسیس شرکت را نشریه خاصی طبق دستورالعمل‌های  ماده 206  این این قانون منتشر می‌نماید که از این به بعد  به نام نشریه به آن اشاره می‌شود.
 2. در شرکت سهامی گواهی تاسیس پس از مکاتبه فی ما بین عضا در مورد سهام و در مدت 15 روز از تاریخ  ارائه مدرک و معلومات مذکور در ماده 46 این قانون  صادر می‌شود. 

بند 2

موسسان شرکت سهامی و محدود، پس از انتشار حکم موافقت با تاسیس شرکت و قبل از صدور گواهی تاسیس  بایستی نسبت به انجام مسئولیت  خود در رابطه با عملیات اجرایی اخذ  مجوز پروژه  شرکت و عقد قرار دادهای لازم جهت تاسیس آن اقدام نمایند.

ماده 22 قوانین ثبت شرکت در عراق

شرکت از تاریخ  صدور گواهی تاسیس، شخصیت حقوقی به خود می‌گیرد و این گواهی بر شخصیت معنوی بودن آن دارد.

ماده 23 قوانین ثبت شرکت در عراق

شرکت موسس در عراق ، طبق احکام این قانون ، عراقی محسوب می شود. 

ماده 24 قوانین ثبت شرکت در عراق

چنانچه اداره ثبت با درخواست تاسیس شرکت موافقت ننماید ، بایستی دلایل رد درخواست را به صورت مکتوب اعلام نماید  و بایستی مواردی که خلاف قانون بوده  را ذکر نموده و گزارش  هر خلاف را اعلام نماید.  و فرد خواهان تاسیس  شرکت ، حق اعتراض  بر حکم اداره ثبت  را نزد وزیر بازرگانی در مدت 30 روز  از تاریخ ابلاغ دارد و وزیر بازرگانی در مدت 30 روز از تاریخ  دریافت  نسبت به این اعتراض  تصمیم گیری نماید و چنانچه  وزیر در خواست موسس  شرکت را رد نماید، فرد خواهان تاسیس شرکت  می تواند در مدت 30 روز تصمیم وزیر را در نزد دادگاه مختص  به چالش بکشد. 

ماده 25 قوانین ثبت شرکت در عراق

موسسان می‌توانند درخواست جدیدی  جهت تاسیس  شرکتی که قبلا  رد شده بود  را ارائه نمایند. در صورتی که دلایل  رد شدن درخواست رد شده باشد.

ماده 26 قوانین ثبت شرکت در عراق

سرمایه اولیه شرکت طبق دینار عراقی معین می‌شود. 

ماده 27 قوانین ثبت شرکت در عراق

سرمایه اولیه شرکت  جهت انجام فعالیت شرکت که در صورتجلسه آن ذکر شده و اجرای تعهداتش تخصیص می‌یابد و تصرف در غیر این موارد مجاز نمی‌باشد.

ماده 28 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

حداقل سرمایه اولیه شرکت‌های سهامی نبایستی از دو میلیون دینار کمتر باشد و شرکت مسئولیت محدود از یک میلیون دینار کمتر باشد و سایر شرکت‌ها نبایستی سرمایه اولیه آنها کمتر از 500 هزار دینار باشد . 

بند 2

میزان تعهدات شرکت سهامی نبایستی از 300 درصد مجموع  سرمایه اولیه و حقوق ملکی‌اش تجاوز کند.

ماده 29 قوانین ثبت شرکت در عراق

بند 1

 سرمایه اولیه  شرکت در شرکت  سهامی و محدود  به سهامی اسمی نقدی  با ارزش مساوی  و غیر قابل تفکیک تقسیم می شود. 

بند 2

سرمایه اولیه  یکی از شرکت‌های سهامی و یکی از شرکت‌های مسئولیت محدود می تواند سهامی باشد که در برابر متملکات ملموس یا غیر ملموس  عرضه گردد که یک یا چند نفر از موسسین  شرکت در آن سهیم باشند