فصل اول قوانین اقامت اتباع خارجی در عراق

ماده یک قوانین اقامت اتباع خارجی در عراق:

معانی اصطلاحات زیر چنین می‌باشند:

  1. وزير = وزير كشور.

  2. مدير كل = مدير كل اداره تابعيت. 

  3. مدير = مدير امور اقامت.

  4. افسر اقامت = يكى از افسران اداره تابعيت است كه وزير به وى صلاحيت و اختياراتی را جهت اجراى اين قانون واگذار مى‌نمايد.

  5. خارجى = كسى که از تابعيت عراق برخوردار نمى‌باشد.

  6. ويزای ورود = عبارت از موافقت جهت ورود تبعه خارجی به خاک كشور عراق مى‌باشد و توسط كنسول عراقى یا قائم مقام آن، كسى كه از سوى وزير تعيين مى‌شود يا هر نمايندگى عراقى در خارج، روى گذرنامه مهر مى‌شود .

  7. گواهی اقامت = گواهی است كه به وسيله آن شخص خارجى مى‌تواند در عراق اقامت كند و بايد از مرجع صلاحيت‌دار صادر شود.

  8. مجوز خروج = عبارت از موافقت جهت خروج تبعه خارجى از خاك كشور عراق مى‌باشد و از سوى مرجع صلاحيت‌دار روى گذرنامه ثبت مى‌شود.

  9. تبعيد = عبارت است از صدور درخواست توسط مرجع صلاحيت‌دار جهت خروج يك تبعه خارجى كه به صورت قانونى در كشور عراق اقامت مى‌كند. 

  10. اخراج = عبارت است از صدور درخواست توسط مرجع صلاحيت‌دار جهت خروج يك تبعه خارجى كه به صورت غیرقانونى وارد كشور عراق می‌شود. 

فصل دوم قوانین اقامت اتباع خارجی در عراق:

شهروندان كشورهاى عربى

ماده دوم قوانین اقامت اتباع خارجی در عراق:

با رعايت مفاد بند (أ) ماده هشت اين قانون، شهروندان كشورهاى عربى از احكام اين قانون مستثنى هستند.