شرکت‌های متقاضی ثبت علامت در کشور عراق بایستی برخی نکات را در شروع فعالیت در کشور عراق در نظر داشته باشند :

  • ثبت علامت تجاری با داشتن گواهی در کشور مبدا نیازی به ثبت شرکت و یا نمایندگی در کشور عراق ندارد .

  • شرکت‌های متقاضی در صورت تمایل ثبت یک علامت عراقی بایستی در کشور عراق ثبت شرکت داشته باشند.

  • با توجه به عدم عضویت کشور عراق در معاهده مادرید طبقات ثبت علامت در کشور عراق متفاوت از دیگر کشورها می‌باشد. ( 204 طبقه(

  • شرکت‌های متقاضی ثبت علامت در کشور عراق می‌توانند بخشی از طبقات مورد نظر خود را جهت فعالیت در کشور عراق را انتخاب نماید که این فرایند وابسته به گواهی ثبت کشور مبدا نمی‌باشد.

  • این شرکت فرایند ثبت علامت را گونه ای طراحی کرده است که نیازی به حضور نماینده کارفرما در کشور عراق نمی‌باشد.

  • ثبت برند در کردستان عراق فرآیند خاص خودش را دارد و با ثبت برند در عراق متفاوت است. کردستان عراق اگر چه کماکان بخشی از خاک کشور عراق محسوب می‌شود اما درقوانین داخلی به صورت فدرال عمل می‌کند .