ثبت شعبه در عراق عموماً با رویکرد فعالسازی رزومه و خدمات صورت گرفته شرکت‌های خارجی در کشور عراق صورت می‌پذیرد. با توجه به حضور گسترده شرکت‌های خارجی در مناقصات و پروژه‌های بین‌المللی در کشور عراق، ارائه رزومه معتبر از پروژه‌های صورت گرفته جهت اخذ پروژه‌ها و فرصت‌های جاری در کشور عراق حائز اهمیت می‌باشد. همواره توصیه این گروه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در بازار عراق ثبت شعبه می‌باشد که بر مزیت‌های ذیل دسترسی یابند.

ثبت شعبه در عراق دارای مزایایی به شرح ذیل می‌باشد:

  • فعالسازی رزومه کارهای صورت گرفته در کشور عراق

  • فعالسازی رتبه‌های مهندسی در کشور عراق

  • امکان اجاره دفتر در عراق

  • امکان اقامت در صورت اخذ پروژه

  • ایجاد فرصت مناسب جهت حضور در تمام مناقصات عراق

  • مزیت در اخذ پروژه‌ها و فرصت‌ها جهت شرکت‌های ثبت شده در عراق

  • امکان اخذ سریع ضمانتنامه از بانک‌های عراقی

فلوچارت دریافت خدمت ثبت شعبه

فرآیند ثبت شعبه

تصویر1- فرآیند ثبت شعبه در عراق