شرکت متقاضی ثبت پس از عقد قرارداد فی‌مابین و تعیین طبقات مورد نیاز در فرم تقاضای ثبت علامت تجاری، بایستی مدارک مورد نیاز شرکت ثبت علامت تجاری را به گروه الرافدین ارائه نماید و گروه الرافدین پس از ارسال مدارک به کشور عراق اقدامات ذیل را اجرایی خواهد نمود:

  1. تایید مدارک در سازمان ها و ادارات و وزارت خانه مورد نیاز اداره ثبت علائم خارجی

  2. تحویل مدارک به اداره ثبت علائم خارجی

  3. بررسی مدارک شرکت متقاضی و تایید مدارک مورد پذیرش

  4. بررسی علامت درخواستی در دایره ثبت علائم جهت رزرو علامت

  5. رزرو موقت نام و علامت تجاری

  6. ثبت علامت تجاری در اداره ثبت علائم

  7. نشر علامت تجاری در کشور عراق