در این مقاله تلاش کردیم کلیه مطالب در حوزه اربعین اعم از: تاریخچه اربعین، مباحث پزشکی و بهداشتی، وسایل مورد نیاز در طول سفر و اطلاعات عمومی در حوزه اربعین که ممکن است هر فردی در طول سفر به این مطالب نیاز پیدا کند را تا حد امکان شرح دهیم .

تاریخچه اربعین
اطلاعات عمومی پیاده‌روی اربعین
وسایل مورد نیاز پیاده‌روی اربعین
توصیه‌های پزشکی پیاده‌روی اربعین