براساس توسعه روابط تجاری میان افراد و کشورها، لزوم به تعریف و سازماندهی این روابط به شکل منسجم و قانونی الزامی گردید. لذا قانون با تحت سیطره قرار دادن امور تجاری تحت نظارت و حاکمیت دولت آغاز به سازماندهی امور تجاری نمود، ثبت شرکت جزء همین الزامات قانونی میباشد.

ثبت شرکت به معنای حقوقی اجماع یک یا چند نفر به صورت شریک، سهامدار و یا موسس در غالب یک قرارداد رسمی میباشد که اعضای شریک با هدف تأمین و تسهیل امور تجاری، با یکدیگر مشارکت قانونی صورت میدهند.

ثبت شرکت توافق میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی میباشد که بر اساس چارچوب قوانین تعریف شده در شرکت و براساس قوانین کشور تابعه اقدام تجاری صورت دهند. ثبت شرکت دارای انواع متفاوتی مانند (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی و...) میباشد.

گروه الرافدین در راستای ارائه خدمات بازرگانی خود در حوزه خاورمیانه اقدام به ارائه خدمات ثبت شرکت حقیقی و حقوقی در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، قطر، عمان و افغانستان نموده است.

شرکت شفق الرافدین با هدف تسهیل و تسریع امور ثبتی اقدام به ایجاد گروههای حقوقی بومی به کشورهای هدف نموده است. این شرکت با تهیه دستورالعملهای تفضیلی و راهنمای نحوه تکمیل مدارک در کشورهای مقصد ارائه این خدمت را بسیار سریع و شفاف نموده است. که متقاضیان با راهنمایی کارشناس پرونده خود بدون هیچ چالشی تکمیل مدارک را در کشور مبدأ صورت خواهد داد.