ماده 4 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست: "كميسيون ملي سرمايه‌گذاری" كه طبق بند نخست از ماده 4 قانون سرمايه‌گذاری فقط امر رسيدگی به پروژه‌های سرمايه‌گذاری استراتژيک در حوزه فدرال را بر عهده دارد.

دوم: پروژه‍‌های سرمايه‌گذاری زير، پروژه‌های سرمايه‌گذاری استراتژيک در حوزه فدرال به شمار می‌روند :

الف) پروژه‌های متعلق به امور زيربنايی كه سرمايه آن از $ 50,000,000 (پنجاه ميليون) دلار آمريكا يا معادل آن به دينار عراق، كمتر نباشد.

ب) پروژه‌های مشترک ميان مناطق يا استان‌ها.

ج) پروژه‌های متعلق به استخراج ثروت‌های طبيعی، همراه با مراعات مفاد ماده 29 از قانون سرمايه‌گذاری.

د) پروژه‌هایی كه براساس توافق‌نامه ميان عراق و ديگر كشورها اجرا می‌گردند.

ه) پروژه‌های صنايع مهندسی، معدن، پتروشيمي، دارويی، ساخت و توليد صنايع گوناگون لاستيک سازی كه سرمايه آن از 50,000,000 $ (پنجاه ميليون) دلار آمريكا يا معادل آن به دينار عراق، كمتر نباشد.

و) پروژه‌های بهسازی مناطق تاريخ و باستانی.

ز) پروژه‌های حمل و نقل مانند جاده‌سازی، بندرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه آهن كه سرمايه آن از $ 30,000,000 (سی ميليون) دلار آمريكا يا معادل آن به دينار عراق، كمتر نباشد.

ح) پروژه‌های برق كه توان توليد آن از 30 مگا وات، كمتر نباشد.

ط) پروژه‌های مخازن، سدها و پروژه‌های آبياری كه مساحت سطح آبياری آن، از 20,000 (بيست هزار) هكتار كمتر نباشد.

ی) پروژه‌های متعلق به مخابرات.

ک) پروژه‌های كه سرمايه آن از $ 1,000,000,000 (يك ميليارد) دلار آمريكا يا معادل آن به دينار عراق، كمتر نباشد.

ل) هر گونه پروژه ديگری كه هيأت دولت، آن را به عنوان پروژه استراتژيک در حوزه فدرال تعيين كند.

 

ماده 5 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

هيأت مديره كميسيون ملی سرمايه‌گذاری، مسئوليت‌های زير را بر عهده دارد :

نخست: تدوين سياست استراتژيک ملی برای سرمايه‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوين مقررات و ضوابط لازم برای آن.

دوم: تعيين تدابير لازم براي پيگيری و نظارت بر روند پروژه‌های سرمايه‌گذاری و ارزيابی آن توسط كميسيون‌هایی كه به اين منظور تشكيل می‌گردند.

سوم: تعيين بخش‌های دارای اهميت بيشتر برای سرمايه‌گذاری.

چهارم: تهيه نقشه پروژه‌های سرمايه‌گذاری در جمهوری عراق براساس اطلاعاتی كه از طريق فعاليت هيأت‌های سرمايه‌گذاری در مناطق يا استان‌ها به دست می‌آيد. هيأت مديره بايد با وزارت‌خانه‌های مرتبط با اين امر برای تهيه نقشه همكاری كند.

پنجم: تهيه ليست فرصت‌های سرمايه‌گذاری برآمده از پروژه‌های سرمايه‌گذاری استراتژيک در حوزه فدرال.

ششم: تعيين مناطق در دست توسعه برای پروژه‌های سرمايه‌گذاری.

هفتم: پيشنهاد مناطق سرمايه‌گذاری امن و ارائه آن به هيأت دولت برای موافقت با آن.

هشتم: تشكيل كميته‌های دائمي برای پيشبرد روند كار در كميسيون اجرای قانون.