ماده 25 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

مجوز سرمايه‌گذاری طبق شرايط زير به سرمايه‌گذار اعطا می‌گردد:
نخست:

الف) ارائه درخواست مجوز به يكی از گيشه‌های مربوط به اداره امور خدمات‌رسانی به سرمايه‌گذران؛ دو نماينده از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط با اين امر در هر گيشه فعاليت می‌كنند.

ب) نمايندگان مذكور در پاراگراف "الف" اين بند، از اختيار تصميم‌گيری در زمينه اعطای مجوز سرمايه‌گذاری برخوردارند.

دوم:

الف) پركردن فرم درخواست مجوز سرمايه‌گذاری و فرم اطلاعات فراهم آمده از سوی كميسيون سرمايه‌گذاری و امضای آن از سوی سرمايه‌گذار يا نماينده قانونی وی.

ب) ارائه مدارک زير:

  1. تأييديه بانكي مبني بر توانايي مالي، صادر شده از سوي يك بانك معتبر.

  2. پروژه هاي اجرا شده از سوي سرمايه گذار.

  3. مطالعه اوليه توجيه اقتصادي وفني براي انجام پروژه.

  4. جدول زمان‌بندي شده براي انجام مراحل گوناگون پروژه.

ج) مدارک مذكور در پاراگراف‌هاي "الف" و "ب" از اين بند را می‌توان به شيوه معمولی يا از طريق اينترنت ارائه داد؛ مشروط بر آنكه در طول دو روز پس از ارائه اين مدارك، دريافت آن به اطلاع درخواست كننده مجوز برسد.

سوم:

رئيس كميسيون ملی سرمايه‌گذاری می‌تواند نمايندگانی را از طرف اين كميسيون به مناطق و استان‌ها اعزام كند تا درخواست‌های سرمايه‌گذاران در ارتباط با پروژه‌های استراتژيک و اقدامات وزارت‌خانه و نهادهای مرتبط با صدور موافقت با اين درخواست‌ها (طبق مقررات و مدت‌های پاسخ‌گويی مذكور در قانون) را مورد بررسی قرار دهند.

چهارم:

يكي از گيشه‌های مربوط به اداره امور خدمات رسانی به سرمايه‌گذاران در كميسيون ملی سرمايه‌گذاری، موضوع درخواست‌های سرمايه‌گذاری ارائه شده به نمايندگان اين كميسيون در مناطق يا استان‌ها را بر عهده دارد. اين اداره همچنين به درخواست‌های مستقيم ارائه شده به كميسيون از سوی درخواست‌كنندگان در مناطقی كه دارای كميسيون سرمايه‌گذاری نيستند يا نمايندگان كميسيون ملی سرمايه‌گذاری در آن حضور ندارند نيز رسيدگی خواهد كرد.

پنجم:

تاريخ دريافت مدارک از سوی اداره امور خدمات‌رسانی به سرمايه‌گذاران، به عنوان تاريخ آغاز دوره زمانی لازم برای اعطای مجوز سرمايه‌گذاری به شمار می‌رود. اگر در مدارک ارائه شده، نقصی وجود داشته باشد؛ دوره زمانی تعيين شده برای اعطای مجوز سرمايه‌گذاری، از زمان تكميل مدارک آغاز خواهد شد.

ششم:

نمايندگان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط با امر اعطای مجوز سرمايه‌گذاری، كار خويش را در وزارت‌خانه‌هايشان يا در دفاتر كميسيون ملی سرمايه‌گذاری (طبق تصميم كميسيون) در اين زمينه انجام می‌دهند. آنها می‌توانند در راستای تسهيل اقدامات اعطای مجوز سرمايه‌گذاری در جلسات اين كميسيون (براساس دعوت‌نامه از سوی مسئولان كميسيون) حضور يابند.

هفتم:

كميسيون ملی سرمايه‌گذاری اقدام به تهيه يک فرم برای مجوز سرمايه‌گذاری خواهد كرد. اين كميسيون، مسئوليت صدور و (نظارت بر) پركردن فرم را در راستای فراهم‌آوردن امكان استفاده از مزايا و تضمين‌های قانونی مذكور در قانون سرمايه‌گذاری برای سرمايه‌گذاران بر عهده دارد.

ماده 26 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

كميسيون ملی سرمايه‌گذاری، پرونده‌ای را برای ثبت نام سرمايه‌گذاران برخوردار از مجوز سرمايه‌گذاری طبق فرم فراهم آمده برای اين امر ايجاد می‌كند. سرمايه‌گذاران پس از پركردن فرم، آن را يا به صورت مستقيم يا از طريق اينترنت يا از طريق اداره امور خدمات‌رسانی به سرمايه‌گذاران يا از طريق نمايندگان كميسيون ملی سرمايه‌گذاری در مناطق يا استان‌ها به اين كميسيون ارائه می‌دهند.