مهندسی

اطلاعات عمومی
* نوع مالکیت
* نوع فعالیت

نام رشته‌ها و رتبه‌ی آن‌ها
نام رشته رتبه‌بندی شده
رتبه
رابط
نشانی
پروژه‌ها
نام پروژه‌های مهم انجام شده در ایران و یا خارج از ایران
بیشتر
سوابق شرکت
آیا ثبت شرکت یا شعبه در خارج از کشور انجام داده‌اید؟

آیا در کشور عراق فعالیتی داشته‌اید؟

آیا شرکت شما دارای واحد مناقصات بین‌المللی مستقل می‌باشد؟
* خدمات مورد نیاز


تکمیل کننده فرم
ثبت

IR EN IQ