نتایج بررسی و ارزیابی فقر در عراق در سال 2018 میلادی نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت اقتصادی نزدیک به یک سوم خانوارهای این کشور یعنی 31 درصد ضعیف است، در حالی که وضعیت 13 درصد خوب و 56 درصد دیگر نیز معمولی ارزیابی می‌شود میانگین هزینه ماهیانه هر خانوار عراقی بر اساس قیمت پرداخت شده یک میلیون و 276 هزار دینار (هزار و 72 دلار) و بر اساس قیمت بازار یک میلیون و 503 هزار دینار (هزار و 263 دلار) است، نتایج به‌دست آمده همچنین نشان می‌دهد که در مجموع 31 درصد خانوارهای این کشور کمتر از یک میلیون دینار، 48/2 درصد بین یک تا دو میلیون دینار، 14/6 درصد بین دو تا سه میلیون و 5/7 درصد نیز بیش از سه میلیون دینار در ماه هزینه می‌کنند بر‌اساس نتایج بررسی و ارزیابی فقر در عراق، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای این کشور در دو سال آینده این گونه باشد که 17 درصد اوضاع خانوار افول پیدا کند، 34 درصد بدون تغییر باقی بماند، 17 درصد بهتر شود و 32 درصد نیز درحالت ابهام می‌باشد. بر این اساس و ارزیابی صورت گرفته وزارت برنامه‌ریزی عراق تاکید کرد که نزدیک به یک سوم خانوارهای این کشور وضعیت اقتصاد ضعیفی دارند و میانگین هزینه‌های ماهیانه هر خانوار در مجموع از هزار دلار عبور می‌کند.