در این بخش به بیان فاصله مسیرهای تردد مجاز زائرین در عراق پرداختیم قابل ذکر است که مسیرهای کوتاه‌تری نسبت به مسیرهای مطرح شده ممکن است وجود داشته باشد اما در دسته مسیرهای امن و مجاز برای تردد زائران معرفی نشده باشد.

فاصله شهرهای عراق

تصویر 1- فاصله شهرهای عراق

 رفتن به صفحه ویژه اربعین 

نکته: تمامی فواصل ارائه شده در تصویر تقریبی است و ممکن است برحسب موقعیت مکانی شما در شهر مبدأ بیشتر یا کمتر شود.

فاصله شهرهای عراق:

سیدمحمد تا سامرا 53 کیلومتر

بغداد تا سامرا 110 کیلومتر
بغداد تا کوفه  150 کیلومتر
بغداد تا کربلا 90 کیلومتر
بغداد تا کاظمین 10 کیلومتر
بغداد تا نجف 154 کیلومتر

فاصله حرم امام حسین با حرم حضرت ابوالفضل 300 متر

نجف تا کوفه حدود ۱۵ کیلومتر
نجف تا کوفه ۱۰ کیلومتر
نجف تا بغداد 154 کیلومتر
نجف تا کربلا 80 کیلومتر
نجف تا مقبره سیدمحمد 249 کیلومتر
نجف تا طفلان مسلم 116کیلومتر
نجف تا بصره  435 کیلومتر 
نجف تا حله 67 کلیومتر
نجف تا رمادی 271 کیلومتر
نجف تا بعقوبه 277 کلیومتر
نجف تا دیوانیه 75 کیلومتر 
نجف تا کاظمین 180 کیلومتر 
نجف تا سامرا 287 کیلومتر 

کربلا تا نجف 80 کیلومتر
کربلا تا حله 41 کیلومتر
​کربلا تا آرامگاه حر 7 کیلومتر
کربلا تا کوفه حدود 80 تا 90 کیلومتر 
کربلا تا کوت  260 کیلومتر 
کربلا تا رمادی 218 کیلومتر 
کربلا تا بعقوبه 185 کیلومتر 
 کربلا تا دیوانیه 144 کیلومتر
کربلا تا بصره 520 کیلومتر 
کربلا تا کاظمین 115 کیلومتر 
کربلا تا سامرا 220 کیلومتر 
کربلا تا مرز خسروی 315 کیلومتر
کربلا تا سیدمحمد  184 کیلومتر
کربلا تا 2 طفلان مسلم 38 کیلومتر

مهران تا کوت  82 کیلومتر
مهران تا دیوانیه 227 کیلومتر
مهران تاحله 238 کیلومتر
مهران تا بغداد 255 کلیومتر
مهران تا نجف  303 کیلومتر
مهران تا کربلا 279 کلیومتر
مهران تاکاظمین 283 کیلومتر
مهران تا سامرا 444 کیلومتر
مهران تا سیدمحمد 409 کیلومتر
مهران تا 2 طفلان مسلم 272 کیلومتر

مرز خسروی تا کوت 341 کیلومتر
مرز خسروی تا دیوانیه 395 کیلومتر
مرز خسروی تا حله 305 کلیومتر
مرز خسروی تا بغداد 190کیلومتر
مرز خسروی تا نجف 380 کیلومتر
مرز خسروی تا خانقین 10 کیلومتر
مرز خسروی تا مقدادیه 102 کیلومتر
مرز خسروی تا بعقوبه 130 کیلومتر
مرز خسروی تا کربلا 315 کیلومتر 
مرز خسروی تا کاظمین 203 کیلومتر 
مرز خسروی تا سامرا 326 کیلومتر 
مرز خسروی تا سیدمحمد 291 کیلومتر 
مرز خسروی تا طفلان مسلم 281 کیلومتر

 رفتن به صفحه ویژه اربعین