همواره انجام امور مالی و مالیاتی یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های خارجی در کشورهای هدف می‌باشد. عراق دارای سیستم نابه‌سامان مالی و مالیاتی می‌باشد ولی رفته رفته پس از ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی این امور سازمان یافته‌تر می‌گردد و شرکت‌هایی را که از زمان تاسیس تا کنون هیچ‌گونه اظهارنامه مالی و مالیاتی ارائه نداده‌اند دچار مشکل عدیده اجرایی در عراق خواهند شد. گروه رافدین همراه توصیه و تاکید می‌نماید که قبل از ایجاد هر گونه مشکل مالیاتی به صورت سالیانه صورت‌های مالی شرکت‌های عراقی و غیر عراقی به اداره مالیات و ثبت شرکت‌ها ارائه گردد. بدیهی است گروه الرافدین جهت تسهیل و ممانعت از ایجاد مشکلات مالی جهت شرکت‌های عراقی و غیر عراقی اقدام به ارائه این دست از خدمات در عراق نموده است که شامل موارد ذیل می‌باشد :

در صورت عدم تعیین حسابرس قانونی، امکان اخذ سند براءالذمه (مفاصا حساب مالیاتی) نمی‌باشد و می‌دانیم که بدون اخذ سند براء الذمه امکان حضور در مناقصات و انجام امور مالی و ثبتی میسر نمی‌باشد. همچنین از مزایای تعیین حسابرس قانونی، امکان پیگیری کلیه امور مالی و بانکی در کشور عراق و حضور در پروژه‌ها با ارائه برگه مفاصا حساب مالیاتی می‌باشد.
در خاتمه خاطر نشان می‌گردد که انجام حسابرسی مالی و مالیاتی با دو شیوه رسمی و غیر رسمی در عراق در حال انجام است و برخی از شرکت‌ها با عدم اظهار حقیقی هزینه‌ها سعی بر کتمان درآمد دارند که از نظر اجرایی برای برخی از حسابرسی‌ها میسر است ولی همواره تاکید این شرکت بر انجام امور مالی و مالیاتی به شیوه صحیح و قانونی جهت جلوگیری از مشکلات قانونی شرکت در سال‌های بعدی می‌شود.

مدارک لازم برای تعیین حسابرس قانونی:

  • نامه رسمی تعیین محاسب بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضاء مدیر دفتر عراق

  • کپی مدارک ثبتی دفتر نمایندگی در کشور عراق