ماده 27 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست:

الف) درخواست‌كننده‌ای كه درخواستش پذيرفته نشده است، طی مدت 10 روز از زمان اعلام رأی به وی می‌تواند نسبت به اين رأی در برابر هيأت مديره كميسيون ملی سرمايه‌گذاری اعتراض كند.

ب) كميته‌ای به سرپرستی رئيس هيأت مديره كميسيون ملی سرمايه‌گذاری يا نماينده وی و دو تن از اعضای هيأت مديره كه يكی از آن دو بايد از بخش خصوصی باشد، تشكيل می‌گردد.

ج) هيأت مديره كميسيون ملی سرمايه‌گذاری يا كميته تشكيل شده طبق پاراگراف "ب" اين بند طی مدت 15 روز از تاريخ ارائه اعتراض، اقدام به تصميم گيری در اين زمينه می‌كند. رسيدگی نكردن به اين اعتراض، نشانه پذيرفته نشدن آن است.

دوم:

اعتراض‌كننده‌ای كه درخواستش پذيرفته نشده است، طی مدت 10 روز از تاريخ اعلام رأی به وی می‌تواند اعتراض خويش نسبت به اين رأی را به نخست‌وزير عراق اعلام كند.

سوم:

نخست‌وزير طی مدت 30 روز از تاريخ ارائه اعتراض، نسبت به تصميم گيری درباره آن اقدام می‌كند. رسيدگی نكردن به اين اعتراض، نشانه پذيرفته نشدن آن است.

چهارم:

اعتراض‌كننده‌ای كه درخواستش از سوی نخست وزير پذيرفته نشده است، می‌تواند نسبت به اين رأی به دادگاه ديوان عدالت اداری (در عراق) اعتراض كند.

ماده 28 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست وزير در طول 30 روز از تاريخ ارائه موضوع اختلاف مذكور در بند سوم ماده 20 از قانون سرمايه‌گذاری به وی، نسبت به تصميم‌گيری در باره آن اقدام می‌كند. رسيدگی نكردن به اين اختلاف، نشانه پذيرفته نشدن امر تأسيس است.

ماده 29 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست:

درخواست‌كننده مجوز سرمايه‌گذاری كه درخواست وی پذيرفته نشده است، می‌تواند طی مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ رأی منفی به او؛ نسبت به اعتراض به اين رأی فقط در برابر رئيس كميسيون منطقه يا استان مربوط به منطقه جغرافيايی مرتبط با درخواست سرمايه‌گذاری خويش اقدام كند.

دوم:

درخواست‌كننده مجوز سرمايه‌گذاری می‌تواند اعتراض خويش را نسبت به رأی منفی كميسيون (بجز رأی منفی به تأسيس) به اين كميسيون اعلام كند.

سوم:

الف) رئيس كميسيون در مناطق يا استان‌ها می‌تواند طی مدت 7 روز از تاريخ ثبت اعتراض در دفتر خويش، نسبت به تصميم‌گيری درباره آن اقدام كند. پايان يافتن اين مدت بدون رسيدگی به اعتراض، نشانه پذيرفته نشدن آن است.

ب) اعتراض‌كننده‌ای كه درخواستش پذيرفته نشده‌است، می‌تواند نسبت به اين رأی به دادگاه ديوان عدالت اداری اعتراض كند.

چهارم:

اعتراض‌كننده‌ای كه درخواستش از سوی نهاد مرتبط با كميسيون سرمايه‌گذاری در مناطق يا استان‌ها پذيرفته‌ نشده‌ است، می‌تواند نسبت به اين رأی‌ به دادگاه ديوان عدالت اداری اعتراض كند.