این صفحه در جهت احترام به کپی‌رایت و حقوق افرادی است که به نوعی از اثر آن‌ها در این وب سایت استفاده شده و طبق اصول کپی‌رایت باید به آن‌ها اشاره می‌کردیم. امیدواریم این کار فراگیر شود و همگان به حقوق مؤلفین در هر زمره‌ای احترام بگذارند.