شرکتها بنا به اختیارات اساسنامه  میتوانند نسبت به ثبت شعب مختلف در خارج از کشور اقدام نمایند. اساساً مرکز اصلی فعالیت شرکت در اساسنامه مشخص میشود. شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که به جای شرکت مادر خدمات خود را در کلیه نقاط مستقیماً ارائه میدهد.

خاطر نشان میشود که تمامی مسئولیت حقوقی شعبات بر عهده شرکت مادر میباشد و استقلال شعبات صرفاً براساس نظر و دستور شرکت مادر میسر میگردد. عموما شعبات شرکت‌های خارجی با هدف ارائه خدمات پس از فروش، سرمایه گذاری، ارائه خدمات مهندسی و اجرا ایجاد می‌گردد. شعبه و نمایندگی در برخی از کشورها تفاوت بنیادی دارند شعبه هر شرکت به معنای یکی از واحدهای یک شرکت است که مسئولیت حقوقی آن برعهده شرکت مادر در مبدأ میباشد ولی در فرآیند ثبت نمایندگی مسئولیت حقوقی و اجرایی آن دفتر در کشور مقصد کاملا برعهده نمایندگی است.