ماده 1 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

احكام اين قانون، موارد زير را در بر می‌گيرد :

نخست: افراد علاقه‌مند به سرمايه‌گذاری پس از دريافت مجوز سرمايه‌گذاری طبق احكام قانون سرمايه‌گذاری شماره 13 سال 2006 احكام اين قانون، هم شخصيت‌های حقيقی و هم شخصيت‌های حقوقی را شامل می‌شود.

دوم: فعاليت‌های سرمايه‌گذاری در همه زمينه‌ها بجز موارد سرمايه‌گذاری مذكور در ماده 29 قانون سرمايه‌گذاری.

سوم: پروژه‌های سرمايه‌گذاری كه سرمايه آن از $ 250,000 (دويست وپنجاه هزار) دلار آمريكا يا معادل آن به دينار عراق، كمتر نباشد.

 

ماده 2 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

احكام ماده شماره 1 اين قانون، پروژه‌های در دست اجرا و آغاز شده پيش از اجرای اين قانون را به شرط در نظر گرفتن تدابير زير شامل می‌گردد :

نخست: تطبيق اوضاع پروژه با احكام قانون سرمايه‌گذاری.

دوم: ارائه درخواست از سوی مديريت پروژه به كميسيون اجرای اين قانون.

 

ماده 3 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست: كميسيون اجرای اين قانون، درخواست ارائه شده طبق بند دوم از ماده 2 را طی مدت 10 روز از تاريخ ارائه آن مورد بررسی قرار می‌دهد و اقدام به تصميم‌گيری می‌كند.

دوم: اگر درخواست مذكور، از سوی كميسيون اجراي قانون رد شد، طرف ارائه‌دهنده درخواست می‌تواند طی مدت 10 (ده) روز از تاريخ اعلام پذيرفته نشدن درخواست، نزد هيأت يا نهاد قانونی مرتبط با آن دادخواست تجديد نظر دهد. هيأت يا نهاد قانونی بايد طي مدت 30 روز از تاريخ ثبت دادخواست، اقدام به تصميم گيری درباره آن كند.

سوم: اگر دادخواست پذيرفته نشد يا اينكه مدت مذكور در بند دوم اين ماده بدون توجه به دادخواست سپری گرديد، ارائه‌دهنده درخواست می‌تواند طبق قانون به آن اعتراض كند.