ماده 16 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

نخست: سرمايه‌گذار می‌تواند بيش از يک مجوز سرمايه‌گذاری برای اقدام به فعاليت سرمايه‌گذاری در بخشی معين يا بخش‌های گوناگون دريافت كند.

دوم: سرمايه‌گذار می‌تواند پروژه‌های سرمايه‌گذاری داخلی يا خارجی كه مجوز سرمايه‌گذاری آن بر اساس احكام قانون سرمايه‌گذاری يا سهامی بدون انجام عمليات مضاربه‌ای با زمين به دست آمده است را خريداری كند.