گروه الرافدین با به کارگیری ابزاری چون دانش، اشراف کامل به قوانین کشور عراق و تجربه ثبت صدها شرکت، نمایندگی و شعبه در عراق، اقدام به ایجاد بخش خدمات پشتیبان حقوقی جهت شرکت‌های عراقی و غیر عراقی نموده است که با طیب خاطر فعالیت قانونی و صحیح خود را درکشور عراق به انجام رسانند.  خدمات حقوقی گروه الرافدین در عراق شامل موارد ذیل می باشد:

خدمات پشتیبان حقوقی در عراق

 • تعیین مشاور قانونی

 • تعیین وکیل حقوقی و پروژه‌ای

 • تامین دفتر کار استیجاری (بر حسب در خواست شرکتها در تمام مناطق کشور عراق)

 • تعیین مدیر دفتر عراقی

 • تغییر مدیر دفتر

 • افزایش یا کاهش سرمایه اولیه

 • تغییر شرکا

 • تغییر نام شرکت

 • تغییر نشانی دفتر

 • تغییر نمایندگی به شعبه (که جزء الزامات قانونی کشور عراق می‌باشد)

 • به روز رسانی مدارک و علائم ثبتی

 • خدمات مالی

 • تعیین محاسب قانونی (حسابرس)

 • افتتاح حساب بانکی در بانک‌های عراقی

 • اخذ مفاصا حساب مالیاتی

 • پرداخت جرایم قانونی عدم تعیین مشاور و محاسب